هواکش صنعتی مدل CMRS

  • بسیار قوی با فشار متوسط
  • هواکش صنعتی از نوع سانتریفیوژی با تیغه پروانۀ خم به عقب
  • با دریچۀ بازبینی به جز مدل های 350، 400، 450، 500، و 560
  • طراحی شده برای جا به جایی هوای تمیز یا هوای دارای غبار کم

هواکش صنعتی مدل CMRS

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج