هواکش صنعتی مدل HBA

  • فن قدرتمند چنگالی برای انتقال هوا تا 150 درجه سانتیگراد با کارکرد ممتد و انتقال هوای 200 درجه سانتیگراد با کارکرد متناوب
  • پوشش ضخیم استیل کیسینگ
  • قالب روتور آلومینیومی

هواکش صنعتی مدل HBA

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج